منابع ژئوپلیتیکی ایران را دست کم نگیرید

مردم در غرب تمایل دارند که ایران را فقط  دارای یک حکومت عقب مانده اسلامی بدانند، برای جهانیان چنین شناخته شده که ایران  به جز یک تهدید تروریستی خطرناک نیست. اما از بسیاری جهات، ایران به طور شگفت آوری در صحنه جهانی از اهمیت برخوردار است.ایران زیر سایه رزیم حامی تروریسم نخواهد توانست که به کشوری توسعه یافته تبدیل شودو از سویی دیگر تنها در صورت سقوط فرقه تبهکار است که تجارت در منطقه رشد و توسعه پیدا خواهد کرد….

منبع به زبان اصلی:

https://www.americanthinker.com/blog/2019/07/dont_underestimate_irans_geopolitical_resources.html

#یونیکا

#تحلیل

#کاوه_طاهری

#آیناز_آنی_سایروس