ملایان می خواهند مردم ایران را وارد جنگ خود کنند؛ ولی این دیگر، جنگِ ایران و عراق نیست

خامنه ای و سپاه پاسداران نمی دانند که بسیاری از مردم ایران اکنون منتظر لحظه ای هستند که ارتش آمریکا مواضع سپاه را بکوبد و این نیروی غیرانسانی را فلج کند تا ایرانیان بتوانند به پا خیزند و این حکومت غاصب را براندازند و سرزمین خویش را آزاد سازند.

#یونیکا

#مناشه_امیر

#تحلیل_سیاسی