ملایان میروند اما میخواهند دنیا و منطقه را به دنبال خود بکشند

رژیم ملایان بسیار ضعیف تر از آن است که بتواند با ایالات متحده و دنیا بجنگد و همچنان نیز به موجودیت خود ادامه دهد.آن ها فکر نکنند که پایگاهی به نام ایران دارند و تصور نکنند که هشتاد میلیون نفر ایرانی را به گوشت دم توپ، مبدل سازند .

#یونیکا

#تفسیر_هقته

#مناشه_امیر