مصاحبه های پی در پی ظریف از هراسِ «تغییر رژیم »

#ظریف چندیست که مانند «#مرغ_سر_کنده» به استودیو های مختلف خارجی سرک میکشد و هر جایی که روی خوش به او نشان دهد با آن رسانه #مصاحبه میکند . آما به گفته #جان_بولتون تمام این کارهای عصبی از هراس #تغییر_رژیم است . ظریف باید بداند « امروز با دوره اوباما خیلی تفاوت دارد » .

#یونیکا