مصاحبه جواد ظریف – وزیر دروغگوی ملایان – با رسانه «سی بی اس» آمریکا

#رژیم_ملایان که وزیر امور خارجه دروغگویش را از ترس #براندازی دستپاچه راهی #نیویورک کرده است ، از این استودیو به آن استودیو برای التماس در حال #مصاحبه است . در همین حال با پروریی خاصی که در ملایان سراغ داریم سخن میگویند …