مصاحبه تاریخی «امیر طاهری» با پادشاه فقید ایران، «محمدرضا شاه پهلوی» – بخش نخست

امیر طاهری نخستین خبرنگار ایرانی بود که توانست با پادشاه فقید ایران یک گفتگوی مبتنی بر پرسش و پاسخ رسانه ای انجام دهد. او که از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶سردبیر کیهان تهران در دوران درخشان پادشاهی پهلوی بود در این گفتگو که در آبانماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی برابر با آبان ماه ۱۳۵۵ انجام شده به مسائل روز و با توجه به ذکاوت خبرنگاری خود به مسائل باریکی پرداخته بود. یونیکا این مصاحبه را در چندین قسمت برای آگاهی کامل از وضعیت، اندیشه ها و آرزو های محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران خدمت مخاطبان عرضه می دارد.

#محمدرضا_شاه_پهلوی
#امیر_طاهری
#مصاحبه
@Unikador