مشروطه و دشمنان آن | دیدگاه | عبدالرضا احمدی

حکمرانی مشروطه در ایران چه کرد، دشمنانش چه کسانی‌اند و جایگاه و ماموریت آن در جنبش کنونی چیست؟

ویدئوکستِ دیدگاهی از عبدالرضا احمدی، عضو کمیته اجرایی موقت حزب ایران نوین

منبع: ایندیپندنت فارسی

 

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_ملی

#دیدگاه

@Unikador