مشروطه‌ی ایرانی و مشروعه‌ی روس‌پناه

ایرانیان برای گریز از فاجعه‌ی مشروعه‌ی روس‌پناه، راهی جز برگزیدن مشروطه ندارند و چه بسا فتح دوباره‌ی تهران در طالع سیاسی ملت ایران دگربار رقم زده شود. تلاش برای تداوم مشروطه نه عقبگرد، بلکه یگانه نقشه‌ی راه میانبر نجات کشور از دست آخوند-پاسدارهایی‌ است که عملا در نقش قزاق‌های روس، چوب حراج را بر پیکر میهن و مردم زده و تا هستند خواهند زد.

**یادداشتی از فرد صابری در کیهان لندن

#سیاست

#مشروطه

#برای_ایران

@Unikador