مستند مسافرِ اورشلیم

در این مستند، نگاهی انداخته‌ایم به سفرِ تاریخی شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی به اسرائیل.

این سفرِ ۵ روزه از تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ آغاز و در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۳ پایان یافت.

#مسافر_اورشلیم

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#اسرائیل

#پیمان_کوروش

@Unikador