مردم سیل زده ایران به دلیل رفتارهای خامنه ای از کمکهای بین المللی محرومند

در زمان زلزله های رودبار و بم سیلی از کمکهای بین المللی روانه ایران شد که البته بخش زیادی از آنها توسط سارقان دولتی سر از بازار های گمرک تهران درآورد ولی اینبار و در #سیل گسترده در ایران به دلیل تنفر پراکنی خامنه ای در میان کشورهای دور و نزدیک میزان کمکهای بین المللی به #مردم_سیل_زده  نزدیک به هیچ است . این موضوع به گردن کسی نیست جز شخص #علی_خامنه_ای