«محور شرارت» و «شیطان بزرگ» ؛ ترامپ قاعده بازی را بر هم میزند!

دو دلیل میگوید که «درب مذاکره» از هر زمان دیگر باز تر است اما به دو دلیل مهم تر دیگر امکان این موضوع مورد تردید جدی قرار میگیرد…

#یونیکا

#تحلیل_سیاسی

#امیر_طاهری