ما انقلاب نکرده‌ها

همه ما انقلاب نکرده‌ها ضدانقلاب نبودیم. بسیاری از ما فقط در انقلاب شرکت نکردیم. تنها عده کمی‌ از ما ضدانقلاب بودیم و هستیم و خواهیم بود. در ابتدا، بین ما نه توده‌ای بود، نه فدائی، نه مائوئیست، نه مجاهد خلق و صدالبته نه ملّی- مذهبی. همه اینها را خمینی به بیگاری گرفته بود….

*براساس یادداشت دکتر مهدی مظفری در کیهان لندن

#انقلاب_اسلامی

#یادداشت_سیاسی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador