ماراتون انقلاب ملی برنده‌ای جز مردم ایران ندارد | اینباکس با حامد محمدی | یکشنبه ۲۶ شهریور

هر چند انقلاب‌ها‌ همچون ماراتونی هستند که پیمودن طولِ مسیرشان از آغاز در نقطه صفر تا پایانِ آنها در نقطه نهایی، همراه با سختی‌های فراوان است اما لحظه خوش عبور از خط پایان، چنان لذت‌بخش است که همه درد، رنج‌ و سختی‌ها طول مسیر را به شهد و شکر تبدیل می‌کند. قسم به خون یاران که ما برای باز‌پس‌گیری ایران از چنگ اهریمن تا پایان این ماراتون سخت و نفس‌گیر ایستاده‌ایم.

 

#ما_ملت_کبیریم_ایران_را_پس_میگیریم

#انقلاب_ایران

@Unikador