لجن‌پراکنی شمخانی: آبادان زیرِ آوارِ «رکس‌سازان سلطنت‌طلب خارج‌نشین و امتداد داخلی آن» گرفتار شده

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، با ارتباط دادن اعتراض‌های مردمی آبادان به خارج از ایران، مدعی شد که مردم آبادان زیر آوار «رکس‌سازان سلطنت‌طلب خارج‌نشین و امتداد داخلی آن» گرفتار شده‌اند.

#شمخانی

#ایران

#براندازی

@Unikador