لجنزاری به نام «جمهوری اسلامی» و «چند زیستان» آن

#فساد_پتروشیمی چنان بزرگ بود که رژیم سعی دارد دروغی بسیار بزرگتر را در ذهن مردم جا کند و آن اینکه این فساد به #اپوزوسیون متصل است . اما باید هوشیار بود و نگذاشت که فاسدان #فرقه_تبهکار از این شلوغ کاری ها برای خود سنگری بسازند و فاسدان اصلی روسای قوای سه گانه و شوراهای کذایی پیرامون #رهبر_حقیر اسلامی باشند …