لبه پرتگاه، خامنه ای آویزان مردم ایران است

رهبر فرقه تبهکار روز گذشته در دیدار با اعضا و سران قوه سرکوب ، بار دیگر مذاکره با ایالات متحده را رد کرد و آن را یک فریب خواند.او  در سخنانی که از عجز وی در مدیریت وضعیت کنونی کشور و مسائل بوجود آمده خارجی نشات میگرفت ، مانند همیشه خود و رژیمش را بجای ملت گذاشت …

#یونیکا

#خامنه_ای

#ایران_را_پس_میگیریم