قمار بر روی دموکراتها ؛ بازی دوسر باخت ماله کشان بنفش

محمدجواد ظریف و تیم او و در حقیقت کلیت نظام ملایان و لابیگران رژیم در آمریکا، کانادا و اروپا روی دموکراتها حساب باز کرده‌اند ، اما در روزهای اخیر قضیه شکل تازه‌ای به خود گرفته و در بین استمرارطلبان ماله کش در مورد سیاستهای دموکراتها نیز تردید ایجاد شده است…

#یونیکا

#دموکراتها

#استمرارطلبان

#اصلاحطلبان