قبیله آخوندی و شرکا، «درمانده»‌های رو به سقوط

حاکمیت متلاطم اسلامی سرانجام در برابر میهن دوستان تسلیم خواهد شد و اقتدار پوشالی «سلام فرمانده» اش با سرود مردمی «وداع درمانده» به زباله دان تاریخ سپرده خواهد شد. یک پایان شرافتمندانه بهتر از در جا زدن‌های پوچ و دلسرد کننده است

** بر اساس تحلیلی از امیر امیری

#براندازی

#تغییر_رژیم

#سلام_درمانده

@Unikador