فیلمی از سیستمِ دفاعِ لیزریِ ناوهای آمریکا برای مقابله با قایق های تندرو و پهباد های مهاجم

دقت در این سامانه دفاعی لیزری در حد چشمگیری بالاست! از این سیستم برای رهگیری موشک نیز استفاده می شود.