فوری: شعار آخوند برافکن «رضاشاه روحت شاد» در گلپایگان اصفهان

غرش شیران گلپایگانی‌ با شعار‌‌های ضد رژیم استان اصفهان به اعتراضات پیوست

گلپایگان سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۲۵۸۱

#ایران

#اعتراضات_سراسری

#گلپایگان

@Unikador