فوری: تبدیل خیابا‌های تهران به جهنم خامنه‌ای و رژیمش

امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه!

امروز آدینه ۱ مهر، هم‌میهنان در ده‌ها شهر ایران همچنان در کف خیابان هستند. اینترنت نیست اما ما کف خیابان را داریم!

#مهسا_امینی

#ایران_متحد

#OpIran

@Unikador