فوری | به مناسبت زادروز جاویدنام«حمیدرضا روحی» تهران به خروش آمد

بر اساس فراخوانهای صادر شده امروز، شانزدهم فروردین ۲۵۸۲ به مناسبت زادروز جاویدنام آزاد رزم، حمیدرضا روحی، جوانان در غرب تهران به خیابانها آمدند.

#حمیدرضا_روحی

#انقلاب_ملی

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

@Unikador