فوران آتشفشان مردم از راه خواهد رسید ׀ رویارویی گریز‌ناپذیر بهمنی‌ها و آبانی‌ها

ما در دوران افول رژیم از کار افتاده اسلامی بسر می‌بریم و شاهد اوج گیری تضادهای درونی یک رژیم رو به مرگ هستیم که با سراشیبی نزول روبرو است و تصور می‌کند که می‌تواند با رویکرد سرکوبگرایانه از روند سرنگونی‌اش جلوگیری کند. ولی چنین رویکردی تداوم حیات بیشتر در پی نخواهد داشت و سرکوبگران به مرور زمان نظام گریز خواهند شد. پتانسیل انقلابی که از آبان ماه ۹۸ بوجود آمده است، سرانجام راه خود را خواهد یافت. مطمئن باشید!

** براساس یادداشتی از «امیر امیری» کارشناس ارشد علوم و فلسفه سیاسی 

#تغییر_رژیم

#سیاست

#براندازی

@Unikador