فساد، بی کفایتی و استبداد کم بود، زوال عقل هم افزوده شد!!!!

کسانی که به هر بهانه اعم از تهدید دشمن خارجی یا لزوم اصلاحات تدریجی، در برابر یک دیکتاتور که دچار زوال عقل شده، سکوت و مدارا می کنند قطعا در آینده‌ای نه چندان دور، باید پاسخگوی خیانت خواسته یا ناخواسته خود باشند…

#یونیکا

#خامنه_ای

#زوال_عقل