فریدون فرخزاد؛ مردی که فراتر از عصر خود بود و خاموش نماند

افرادی در تاریخ بوده‌اند که هیچ‌گاه خاموش نماندند. انسان‌هایی که می‌توانند اندکی سر از زیر لحاف محیط بیرون بیاورند و کمی آن‌سوتر را ببینند. فریدون فرخزاد به راستی یکی از این افراد می‌تواند باشد؛ مردی که شکل خودش بود. شرافتمندانه زندگی کرد و در نهایت تاوان این صداقت و «فراتر از عصر خود بودن» را با خونش داد.

#فریدون_فرخزاد

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador