فرقه تبهکار تنها یک دشمن واقعی و داخلی در برابر خود دارد ؛ مردمِ ایران

#نوروز می رسد و جوشش و امید مردم برای تغییرات بار دیگر بروز میکند . رژیم هر روز با ترفند های مختلف سعی می کند مردم گرفتار در #ایران از تمرکز بر روی بی لیاقتی و فساد های گسترده خود منحرف کند . رژیم می داند که تنها دشمن واقعی او مردمِ جان به لب رسیده ایران است…