غوغاسالاران و مدعیان طلوع دموکراسی از جان شاهزاده رضا پهلوی چه می‌خواهند؟

شاه چرا جلو انقلاب را نگرفت؟»، «شاهزاده چرا جلو انقلاب را گرفته است؟» این دو پرسش چکیده تمامی ذهنیت برساخته از پهلوی‌ها در بیش از چهار دهه اخیر است. آنانکه بر لهیب این پرسش‌ها -در شکل و شمایل مختلف- می‌دمند و امیدوارند با غوغاگری بتوانند منادی طلوع دموکراسی در ایران باشند، بیش از هر چیز فقدان نگاه دموکراتیک به چشمداشت در عرصه سیاست را اثبات می‌کنند. پرسش‌های توبیخی پیش‌گفته در برابر هر دو مسئله افکار عمومی و رهبری سیاسی بلاتکلیف است. در انقلاب ۱۳۵۷ با کژآگاهی گسترده و چرخش رهبری سیاسی از خیرخواهی مشروطه به بدخواهی مشروعه روبرو بودیم. در انقلاب ۱۴۰۱ با آگاهی فراگیر و روند فزاینده بازگشت رهبری سیاسی به میراث مشروطه مواجه‌ایم.

نویسنده: امیریحیی آیت‌اللهی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador