عملکرد ۴۰ ساله ملایانِ تبهکار در دوران ۷ رئیس جمهوری آمریکا

#فرقه_تبهکار که با خیانت دموکراتها به شاه فقید ایران قادر یه اشغال ایران شدند ، در طول عمر نکبت بار چهل ساله خود نشان داده اند که هرگاه قدرت در واشنگتن در دستان #جمهوریخواهان بوده آنها مانند موشانی که هر لحظه گمان نابودیشان میرود روزگار کثیف خود را سپری کرده و برعکس در هنگام زمامداری #دموکراتها قدرت آشوبزایی و فتنه گری بیشتری پیدا کرده و ریشه های آشوب در دنیا پراکنده تر شده است.