علی خامنه‌ای و قمار باخت – باخت. آیا ماراتن تحریم و جنگ به خط پایان نزدیک می‌شود؟

اگر بپذیریم که داستان «نه جنگ و نه مذاکره» علی خامنه‌ای یک گزینه است، جمهوری اسلامی در پیامد تحریم‌های رو به افزایش در حدی تضعیف خواهد شد که با یک حرکت مردمی و مدنی سازماندهی شده، چون میوه‌ای پوسیده با یک تکان از درخت خواهد افتاد.

#خط_پایان_رژیم

#یونیکا

#خامنه‌ای

@Unikador