هنوز عشوه های اغوا کننده #ظریف برای #خامنه_ای و باند #اوباش_مذهبی ایران تمام نشده و او هر روز با شیرین زبانی ها و چاپلوسی ها واژه های بهتری برای سخنرانی های رهبر حقیر میسازد …