عرب‌نیوز: ترسِ فزاینده فرقه خمینیستی از تغییر رژیم به رهبری شاهزاده رضا پهلوی

حاکمان فرقه خمینیستی از این بیم دارند که مقایسه‌ی وضعیت فعلی با دوران حکومت پیشین و خواست دائمی مردم برای تغییرِ رژیم که توسط شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌شود و در تبعید جنبش اعتراضی فزاینده‌‌ی مردم را رهبری می‌کند و همزمان غرب را به پشتیبانی از مردم ایران فرا می‌خواند جرقه‌ انقلابی جدید باشد.

** تحلیلی از محمد السُلَمی با ترجمه و تنظیم کیهان لندن

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#تغییر_رژیم

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador