ضحاک! براستی چرا رهبر درمانده‌گان را ضحاک می‌نامیم؟

براستی مگر دِهگانِ پیر، خامنه‌ای را دیده بود..؟ مگر می‌دانست که هزار سال زِ پس‌اش دیوانه و خونخواری دگر در این سرزمین ظهور می‌کند؟.. مگر می‌دانست که باز او هر روز نوجوانِ دیگری را به قربانگاه می‌فرستد تا از مغزِ سرش خوراکِ مارانِ روییده بر دوش‌اش را فراهم آورند؟

#آرمیتا_گراوند

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador