صلابت رستاخیز ملی ایرانیان و رژیمِ رو به زوالِ ملایانِ مرگ‌سالار

ما اینک با یک رستاخیز ملی روبرو هستیم که در روند برجسته ساختن شکل نوینی از زیست اجتماعی و سیاسی در جنبش است. در پانتئون این رستاخیز ملی، ایران گرایی با محوریت انسان مداری می‌درخشد و شمشیر زنگ زده حکومت فرسوده اسلامی از پس صلابت این رستاخیز ملی و هویت فرهنگی نوین برنخواهد آمد، چنانکه گنده‌تر و گردن کلفت تر از رژیم نکبت اسلامی هم به درازای تاریخ در برابرش سر فرود آوردند.

نویسنده: امیر امیری

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador