صدای شکستن استخوان های رژیم شنیده می شود. آتشی که برپا کرده اند، به جانشان خواهد افتاد

اعلام کرده اند که قصد دارند غنی سازی اورانیوم را از یکشنبه در سطح بالاتری ادامه دهند.

دنیا چه خواهد کرد؟ آژانس بین المللی اتم چه رفتاری در پیش خواهد گرفت؟

در حال حاضر چنین تصور می شود که رژیم قصد کوتاه آمدن ندارد و همچنان شاخ و شانه می کشد ولی صدای شکستن استخوان های رژیم شنیده می شود.

#یونیکا

#مناشه_امیر

#تفسیر_سیاسی

@Unikador