صحبت از چگونه ماندن به صحبت از چگونه رفتن رسیده است – نکته نوشت

پیش پای جمهوری تبهکار دو انتخاب قرار گرفته است. انتخابی که خود سال‌ها بر مردم تحمیل کرد. بد و بدتر به علاوه‌ یک خط اختصاصی تلفن که فرجه‌ای ممتنع یا محترمانه در راستای سقوط قهرمانانه است….
#یونیکا
#زمان_فیلی
#سقوط_قهرمانانه