شورشِ فرقه‌ای آنها و انقلاب ملی ما

آن خودکشی دسته‌جمعی و دعوت به دیوانگی در سال شوم پنجاه و هفت که با رها کردن عقل در ناکجاآباد هپروت، فنا را بر بقا ترجیح داد، تا در دل آتش، کاشانه ملی را بسوزاند، محصول جنون و توهمات «نسل معرفی» بود که با سقوط آزاد در منجلاب، اکنون عبرت آیندگان گشته است.  

نویسنده: امیر امیری

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_متحد

@Unikador