شهرزیبا | تهران | بانگ اعتراضی شبانه | مرگ بر خامنه‌ای

چهارشنبه ۲۱ دی ۲۵۸۱ ویدئوی همرسانی شده از شهرزیبا روایتگر ادامه کارزار اعتراضی هم‌میهنان در یکصدوهجدهمین شب انقلاب ملی ایران است.

#IRGCterrorists

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

#Shorts

@Unikador