شهبانو فرح پهلوی: اراده‌ی ما قویتر از قدرت سرکوبگران است

«اراده و شجاعت مدنی زنان و مردان کشورمان از قدرت سرکوبگران بزرگتر و قوی‌تر است. برای رسیدن به روزهای درخشان ایران پشت و پشتیبان یکدیگر باشیم و اختلاف‌ها را به سود ایران متحد و یکپارچه کم کنیم.»

#شهبانو_فرح_پهلوی

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador