شمارش معکوس برای ظهور پیامدهای اعمال تروریستی ملایان آغاز شده

آتش افروزیهای ارتکابی رژیم ولایت فقیه در ماه گذشته و این ماه، از شدت و دامنه کافی برای تاثیرگذاری بر قواعدی که تا این نقطه بر بازی حکمفرما بوده اند، برخوردار است.از هنگامی که پرسش پیرامون عامل حمله های تروریستی اخیر به سطح آمده است، شمارش معکوس برای ظهور پیامدهایش نیز آغاز گردیده.

#یونیکا

#جنگ

#منصور_امان