شاهکاری دیگر از امیر طاهری: راه‌کارِ امروزِ ما برای پایانِ سیاهچال خمینی‌گرایی

پذیرفتن نیرویی که در حال حاضر، به هر دلیلی، ممکن است بتواند کشور را سیاهچال خمینی‌گرایی بیرون آورد به‌معنای چک سفید دادن به هیچ گروه یا فردی نیست. انجماد در دعواهای گذشته به امید ذوب یخ‌ها در آینده‌ای خیالی هرگز ما را به پایان زمهریر خمینی‌گرایی نزدیک نخواهد کرد.

نویسنده: امیر طاهری، نویسنده و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#مشروطه

#من_وکالت_میدهم

#امیر_طاهری

@Unikador