شاهزاده رضا پهلوی: چرا و چگونه تغییر رژیم رخ خواهد داد؟

شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست مطبوعاتی که روز گذشته در پاریس با عنوان «ایرانی دیگرگونه برای غرب چه معنایی دارد؟» بر پا شد، در تمام مدت برنامه با تسلط و اشراف کامل بر مسائل سیاسی و همچنین به دو زبان انگلیسی و فرانسوی به پرسش‌ها پاسخ دادند. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست تاکید کردند که «چرایی» براندازی جمهوری اسلامی و ضرورت تغییر رژیم کنونی در ایران بر همگان روشن است و فقط تبیین «چگونگی» آن باقی مانده است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador