شاهزاده رضا پهلوی و تلنگری دوباره به ایرانیان: یک پرچم، یک ملت

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار یک تصویر از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری در صفحه رسمی تلگرام خود که یک پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان در دستانش دیده می شود. این نکته کلیدی را بار دیگر یادآور شدند: یک ملت، یک پرچم

#یک_پرچم_یک_ملت

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#شهریار_رومی

@Unikador