شاهزاده رضا پهلوی: به چیزی کمتر از آزادی وریا و دیگر زندانیان سیاسی قانع نیستیم

شاهزاده رضا پهلوی:

«صدای وریا غفوری و‌ دیگر زندانیان سیاسی هستیم، و به چیزی کمتر از آزادی قانع نیستیم.»

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

#وریا_غفوری

@Unikador