شاهزاده رضا پهلوی: این تازه شروع ماجراست

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به این پرسش توماج که داخل زندان پرسیده است: «آیا ارزشش را داشت؟ آیا فراموش شده‌ام؟» پاسخ داده و نوشتند:

«این تازه شروع ماجراست و ما به توماج و توماج‌ها بیش از پیش نیاز داریم.»

#توماج_صالحی

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#زن_زندگی_آزادی

#FreeToomaj