شاهزاده رضا پهلوی : آمریکا متحدان اصلی خود را در خیابانهای ایران خواهد یافت

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه ای به شرایط حاضر منطقه و نقش ایالات متحده در آن پرداخت . او ایالات متحده را در این شرایط تنها ارزیابی میکند و میگوید :”آمریکا متحدان اصلی خود  در خصوص سیاست  ضد ملایان را در خیابانهای ایران خواهد یافت

#یونیکا

#مصاحبه

#رضا_پهلوی