سپاهِ پاسدارانِ “تروریستی” نه “انقلابی” …!!!

ضعیف شدن سپاه  بدین معنا ست که تکیه‌گاه اصلی و محکم «#انقلاب_شوم» #خمینی در داخل #ایران تضعیف شده و اگر این روند با تحریم‌های اقتصادی جدید همراه شود، به پایان رسیدن سرنوشت رو به زوال فرقه تبهکار حاکم ایران چندان طول نخواهد کشید؛ به ویژه آنکه این پرسش برای ملت ایران همواره بی‌پاسخ مانده که به چه دلیل واشنگتن که بیش از ۴ دهه از صمیمی‌ترین دوستان ملت و دولت ایران تا قبل از سال منحوس ۱۹۷۹ بود، می‌بایست ناگهان به یک دشمن تبدیل شود؟!