سه شرط جدیدِ اروپا برای رژیمِ ملایان: موشک ، آشوبزایی و اسرائیل

 

بنا برگزارشات خبرگزاریها ، #اروپا نیز برای همکاری با ملایان #سه_شرط قائل شده که هر کدام از آنها بر خلاف سیاستهای آشوب طلبانه #رژیم_ملایان حاکم بر تهران است ….