سفر رافائل گروسی در ایران: روسوفیل‌ها زیر توافق زدند | حامد محمدی | یکشنبه ۱۴ اسفند

دو جریان داخل حکومت با هم درگیرند: آنهایی که حفظ موجودیت نظام را در معامله با غرب می‌دانند و روسوفیل‌ها در سپاه که منافعشان در گرو همپیمانی با روسیه است. قاسم سلیمانی درباره «برجام سه ضلعی» برجام هشدار می‌داد: یکی از اضلاع «اعتراضات» است. خامنه‌ای در مورد مسائل ناموسی انقلاب هشدار می‌دهد و فخری‌زاده از اینکه غربی‌ها سراغ «حقوق بشر» می‌آیند می‌ترسید.

#حامد_محمدی

#سیاست

#روسوفیل

@Unikador