سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو کانادا

در جریان برگزاری نشست «ققنوس» در شهر تورنتو ، شاهزاده رضا پهلوی در سخنانی به وظایف تک تک ایرانیان اشاره کرد و گفت :” زمانی که هر کدام از ایرانیان خود را مسئول پیشرفت در ایران بداند ، میتوان انتظار داشت که ایران از وضعیت کنونی خارج گردد”….
#یونیکا
#رضا_پهلوی
#ققنوس