سخنرانی امیر طاهری در خصوص ایران و سندرومِ «جکیل و هاید» | با زیرنویس فارسی

«دو ایران وجود دارد. یک ایران به عنوان دولت-ملت وجود دارد. ایرانی که خالق فرهنگ است، نگرش مثبت نسبت به زندگی داشته، و ملتی همیشه خوشبین دارد. این یک ملت آینده نگر و مترّقی است. این ملتی است که چندین قرن، با همسایگان خود در صلح زندگی کرده است. سپس ایران دیگری وجود دارد که ایران تاریکی‌هاست، ایران تروریسم، ایرانی که همواره در منازعه با تقریباً همه‌ی همسایگان ما است. نوعی موقعیت جکیل و هاید وجود دارد…»

Source: Mideast Freedom Forum Berlin

 

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador